ALGEMENE VOORWAARDENVOOR VERHUUR, VERKOOP, LEVERING, REPARATIE EN ONDERHOUD VAN MATERIEEL VAN HOUTE B.V., CVH MACHINERY EN CVH RENTAL

 

 1. A) ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. AV: de onderhavige Algemene Voorwaarden van CvH;
 2. CvH: Van Houte B.V., mede h.o.d.n. CvH Machinery en CvH Rental, gevestigd te 4386 AX Vlissingen aan de Ceresstraat 86, KvK nr. 22054057;
 3. Wederpartij: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, die tot CvH in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met CvH gesloten overeenkomst;
 4. Overeenkomst: de tussen CvH en Wederpartij aangegane huurovereenkomst, koopovereenkomst of andere overeenkomst, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;
 5. Materieel: door CvH bij Overeenkomst verkochte of verhuurde zaken dan wel zaken waaraan ten verzoek van Wederpartij onderhoud of reparatie plaatsvindt door CvH;
 6. Gebrek(en): een aan CvH toe te rekenen mankement of defect aan het Materieel, dat reeds vóór levering aanwezig was en/of waarvan de oorzaak vóór de levering ligt, waardoor het Materieel niet (naar behoren) functioneert, dan wel gebreken ten gevolge van door CvH verleende diensten.
 7. Dagwaarde: de nieuwprijs van het Materieel per schadedatum/datum vermissing, verminderd met de afschrijving op basis van leeftijd of het aantal draaiuren van de verloren gegane zaak.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 De AV zijn van toepassing op alle offertes van CvH en op alle door CvH aangegane Overeenkomsten.

2.2 Als Wederpartij in correspondentie met betrekking tot de Overeenkomst verwijst naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk afgewezen. Enig andersluidend beding in dergelijke andere voorwaarden doet aan het voorgaande niet af.

2.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst en/of enige bepaling uit de AV zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.

2.4 Wederpartij met wie op enig moment met toepassing van deze AV is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid daarvan op latere Overeenkomsten.

2.5 De AV bestaan uit:

-A) Algemene Voorwaarden,

-B) Algemene Verhuurvoorwaarden, en

-C) Algemene Voorwaarden inzake Verkoop, Levering en overige Dienstverlening.

2.6 Afhankelijk van de aard van de Overeenkomst gelden naast de AV zoals opgenomen onder A) ook die, opgenomen onder B) en/of C).

2.7 Ingeval van tegenstrijdigheid tussen onderhavige AV en de Overeenkomstprevaleert de Overeenkomst. Als de AV zoals opgenomen onder B) en C) van toepassing zijn (al dan niet op een deel van de Overeenkomst), zullen deze voorwaarden, voor zover sprake is van tegenstrijdigheid met de AV zoals opgenomen onder A) voorgaan op de AV zoals opgenomen onder A). De AV zoals opgenomen onder B) en/of C) zijn, indien daarvan sprake is, naast elkaar van toepassing op het deel van de Overeenkomst waarop zij betrekking hebben.

 

Artikel 3. Aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen, die worden verstrekt door CvH zijn vrijblijvend en daarin vermelde gegevens zijn niet bindend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2 Door CvH verstrekte gegevens dienen als voorbeeld, zonder dat daaraan rechten ontleend kunnen worden.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop deze door Wederpartij en CvH is ondertekend of door CvH is bevestigd.

4.2 In afwijking van het in artikel 4.1 bepaalde kan een Overeenkomstook tot stand komen doordat CvH aanvangt met de feitelijke uitvoering daarvan.

 

Artikel 5. Inhoud van de Overeenkomst

5.1 De inhoud van de Overeenkomst en de omvang van de verplichtingen worden bepaald door de Overeenkomst en hetgeen in de Av is bepaald.

5.2 Eventuele aanvullende afspraken, toezeggingen of mededelingen, gemaakt of gedaan door of namens CvH binden CvH slechts indien deze afspraken, toezeggingen of mededelingen door haar schriftelijk zijn bevestigd.

5.3 Voor door fabrikanten en/of importeurs verstrekte gegevens aanvaardt CvH geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of volledigheid daarvan.

5.4 Slechts indien Wederpartij aantoont dat de zaken zodanig afwijken van de Overeenkomst en/of de door CvH verstrekte gegevens, dat Wederpartij in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan worden, heeft Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden. CvH is nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.

 

Artikel 6. Betaling

6.1 Elke factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, zonder enig recht op korting, opschorting of verrekening. De termijn voor bezwaar tegen een factuur verstrijkt 5 dagen na factuurdatum. Zonder schriftelijke toestemming van CvH is Wederpartij niet bevoegd tot verrekening dan wel opschorting van de nakoming van de op hem rustende betalingsverplichting.

6.2 Alle betalingen dienen te geschieden ter bedrijf van CvH of op een door CvH aan te wijzen bankrekening. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van de rekening van CvH als de dag van betaling.

6.3 Als Wederpartij niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Alsdan verbeurtWederpartij vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 1,5% per maand over het niet betaalde bedrag. Deze rente is onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar. Alle met de incasso gemoeide kosten (incl. incassokosten) komen ten laste van Wederpartij. De incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van €340,-(excl. btw).

6.4 Betaling strekt eerst in mindering op incassokosten, vervolgens op de rente en daarna op de hoofdsom. Als Wederpartij meerdere facturen onbetaald laat strekt een betaling, onverminderd het bepaalde in de vorige zin, eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de op één na oudste factuur, enzovoort.

6.5 Tevens heeft CvH, als Wederpartij zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, het recht tot/op: a. opschorting van de uitvoering van die Overeenkomst en/of daarmee direct samenhangende Overeenkomsten, totdat betaling voldoende is zeker gesteld; b. gehele of gedeeltelijke (buitengerechtelijke) ontbinding van die overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten, zonder dat CvH tot enige schadevergoeding is gehouden; c. vergoeding van de door CvH geleden schade.

6.6 Bij (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging, liquidatie of ondercuratelestelling van Wederpartij, zullen alle Overeenkomsten met Wederpartij zijn ontbonden, tenzij CvH Wederpartij meedeelt nakoming van (een deel van) (een) betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dit geval is CvH, zonder ingebrekestelling, gerechtigd de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de CvH verder toekomende rechten.

6.7 In elk van de in lid 3 tot en met 6 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van CvH op Wederpartij direct en in hun geheel opeisbaar, is Wederpartij gehouden tot onmiddellijke teruggave van de Materieel zaken en heeft CvH het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van Wederpartij en deze te betreden, teneinde de betreffende zaken in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door CvH geleden schade komen voor rekening van Wederpartij.

 

Artikel 7. Reclames

7.1 Het Materieel wordt geacht in goede staat en conform de Overeenkomst te zijn afgeleverd.

7.2 Klachten van Wederpartij die betrekking hebben op gebreken aan het Materieel of gebreken in de dienstverlening van CvH, dienen door Wederpartij, binnen 4 uur na levering, schriftelijk aan CvH gemeld te worden.

7.3 Gebreken die ten tijde van voornoemde inspectie niet ontdekt zijn en ook niet hierbij ontdekt hadden behoren te worden, moeten door Wederpartij binnen 4 uur na ontdekking aan CvH ter kennis worden gebracht, op dezelfde wijze als in lid 2 vermeld.

7.4 Schade dient Wederpartij binnen 4 uur na het ontstaan ervan schriftelijk aan CvH te melden.

7.5 Elk vorderingsrecht van Wederpartij jegens CvH betrekking hebbend op schade vervalt indien:

 1. de schade en/of de Gebreken niet binnen de hiervoor in de leden 2, 3 en 4 gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan CvH ter kennis zijn gebracht;
 2. Wederpartij geen/onvoldoende medewerking aan CvH verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
 3. Wederpartij het Materieel niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of indien hij het Materiaal heeft gebruikt of behandeld onder, voor de zaken, ongeschikte omstandigheden;
 4. Wederpartij, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van CvH aan het Materiaal reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren;
 5. het Materieel na ontdekking van de Gebreken als bedoeld in lid 2 in gebruik wordt genomen, of indien na ontdekking alsbedoeld in lid 3 het gebruik van het Materieel wordt voortgezet;

 

Artikel 8. Niet-toerekenbare tekortkoming

8.1 Indien CvH, wegens overmacht, enige verplichting jegens Wederpartij niet kan nakomen, wordt de nakoming hiervan opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

8.2 CvH is bij overmacht niet tot enige schadevergoeding jegens Wederpartij gehouden.

8.3 Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van CvH die van zodanige aard is, dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van CvH gevergd kan worden. Hieronder wordt mede verstaan: staking, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extremeweersomstandigheden, brand, machinebreuk, bedrijfsstoringen bij CvH, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van overheidsinstanties.

8.4 Als nakoming van de Overeenkomst door Wederpartij en/of CvH blijvend onmogelijk is, of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd, kunnen Wederpartij en CvH de Overeenkomst ontbinden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is of niet meer kan worden nagekomen. Wederpartij en CvH hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade, met uitzondering van de verplichting van Wederpartij om de overeengekomen prijzen te betalen voor de wel geleverde producten of diensten.

Artikel 9. Slotbepalingen; toepasselijk recht en forumkeuze

9.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of van Overeenkomsten laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. CvH en Wederpartij zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

9.2 Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten isNederlands recht van toepassing met uitsluiting van bepalingen van Internationale Verdragen waaronder het Weens Koopverdrag, voor zover deze geen dwingend recht bevatten.

9.3 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met CvH gesloten Overeenkomst, zullen naar keuze van CvH worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg.

 

 1. B) ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

 

Artikel 10. Algemeen; huurperiode

10.1 De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en meer specifiek:

 1. als is bedongen dat Wederpartij het Materieel op een overeengekomen locatie komt ophalen: op het tijdstip waarop het materieel door CvH aan Wederpartij wordt overhandigd;
 2. als is bedongen dat CvH de aflevering van het Materieel verzorgt: op het tijdstip waarop CvH het Materieel op de overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld.

10.2 Een Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of voor onbepaalde tijd.

10.3 Het staat CvH vrij Materieel bij een derde in te huren. Indien CvH Materieel bij een derde heeft ingehuurd, gaat een eventueel verleende garantie nooit verder dan de garantieverplichting van deze derde jegens CvH en het verhaal dat deze derde biedt.

 

Artikel 11. Aflevering en risico

11.1 Hoewel opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door CvH in acht worden genomen, zijn dit slechts benaderingen die CvH niet binden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is een opgegeven leveringstermijn nimmer een fatale termijn. CvH is in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.

11.2 Het Materieel wordt aan Wederpartij afgeleverd en ter beschikking gesteld op de overeengekomen locatie. Indien geen specifieke locatie wordt overeengekomen, zal aflevering en de ter beschikkingstelling van het Materieel plaatsvinden op het (bedrijfs)terrein van CvH.

11.3 Het Materieel wordt geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op Wederpartij:

 1. bij levering af bedrijf van CvH: op het moment van feitelijke ter beschikkingstelling;
 2. bij levering op een andere locatie: op het moment dat de zaken op de overeengekomen locatie zijn afgeladen.

 

11.4 Het bezorgen van het Materieel (mits overeengekomen) wordt gepland tussen 08.00 uur en 18.00 uur. Exacte tijdstippen kunnen niet worden ingepland. CvH bezorgt uitsluitend op de begane grond.

11.5 Wederpartij dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon op de afgesproken leveringsdag aanwezig is voor inontvangstneming van Materieel zaken. Als bijlevering niemand aanwezig is heeft CvH het recht het Materieel mee terug te nemen. Wederpartij zal toch de transportkosten verschuldigd zijn. CvH kan, na overleg met Wederpartij, ook het Materieel afleveren, doch bij verschil van mening of de afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal en/of de overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust op Wederpartij uitdrukkelijk de bewijslast hiertoe.

11.6 Indien de aan-en afvoer door CvH worden verzorgd, garandeert Wederpartij een goede bereikbaarheid c.q. toegankelijkheid van de locatie. De exacte plaats (op de locatie) waar het Materieel wordt geplaatst, wordt door CvH bepaald, tenzij anders overeengekomen. Indien het Materieel niet op de locatie kan worden afgeleverd als gevolg van onvoldoende bereikbaarheid, heeft CvH het recht de gemaakte transportkosten en de (gederfde) huur bij Wederpartij in rekening te brengen.

11.7 Bij aflevering van het Materieel tekent Wederpartij voor de juiste en volledige aflevering en voor de staat van het Materieel. Indien Wederpartij niet de mogelijkheid heeft gehad om te tekenen voor juiste en volledige aflevering (en daarbij heeft kunnen aangeven dat er sprake is van onjuistheden of onvolkomenheden) of indien aflevering van het Materieel buiten aanwezigheid van Wederpartij plaatsvindt, dient Wederpartij vóór aanvang van het gebruik van het Materieel en uiterlijk binnen 24 uur na ingang van de huur, het Materieel te controleren en schade en/of gebreken direct schriftelijk te melden bij CvH. Indien Wederpartij niet binnen voornoemde termijn schade en/of gebreken heeft gemeld, wordt ervan uitgegaan dat het Materieel juist en volledig is afgeleverd aan Wederpartij en dat Wederpartij het Materieel in goed onderhouden staat, schoon en zonder schade en/of gebreken heeft ontvangen.

 

Artikel 12. Retournering; risico

12.1 Het Materieel wordt na retourneming ter bedrijf van CvH gecontroleerd.

12.2 Als bij voornoemde controle schade aan het Materieel wordt geconstateerd, wordt Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In deze schademelding wordt een termijn gesteld waarbinnen het beschadigde Materieel voor Wederpartij ter beschikking wordt gehouden ten behoeve van een contra-expertise. Na verloop van deze termijn wordt tot reparatie of vervanging overgegaan en worden alle kosten aan Wederpartij doorbelast. Indien Wederpartij geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot contra-expertise, is de schadevaststelling door CvH bindend.

Artikel 13. Prijzen

13.1 De dagprijzen zijn gebaseerd op huur/gebruik van max. 8 uren/draaiuren. Voor meer draaiuren geldt een toeslag. De prijzen zijn exclusief btw, onderhoud, brandstof, olie, transport, milieuheffing, reiniging, toeslag voor schade afkoop-en brand-/diefstalregelingen etc.

13.2 CvH heeft het recht de overeengekomen prijzen te verhogen, indien factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd wijzigen. Onder bedoelde factoren zijn onder meer begrepen: wijziging van vrachttarieven, in-en uitvoerrechten of andere heffingen en/ of belastingen in binnen-en buitenland, lonen, sociale lasten en wisselkoersen.

 

Artikel 14: Verplichtingen Wederpartij

14.1 Vanaf het moment van aflevering op de aangegeven locatie is het Materieel en het gebruik daarvan voor rekening en risico van Wederpartij.

14.2 Wederpartij/diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van Wederpartij het Materieel bedienen, dienen bekend te zijn met de, bij het Materieel aanwezige/aan het Materieel bevestigde, gebruikersinstructies en/of (overige) handleidingen en volgens deze te handelen. Tevens staat Wederpartij ervoor in dat alle personen die het Materieel bedienen bekwaam zijn m.b.t. deze bediening en beschikken over de eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen, etc. Dit geldt op straffe van verval van een mogelijke verzekeringsdekking, omschreven in artikel 19.

14.3 Wederpartij zal (indien van toepassing):

 1. het Materieel voor eigen rekening van brandstof voorzien, eventuele accu’s opladen en zorgen voor regelmatige reiniging van het Materieel;
 2. het Materieel dagelijks controleren op een juiste en veilige werking;
 3. dagelijks de niveaus van smeerolie, hydraulische olie, koel-, antivries-en remvloeistof, alle overige smeermiddelen en vloeistoffen van het Materieel in de daarvoor in aanmerking komende reservoirs en compartimenten controleren en indien nodig voor eigen rekening bijvullen;
 4. dagelijks de bandenspanning en de conditie van de banden van het Materieel controleren en voor zover nodig de banden weer op de voorgeschreven spanning brengen;
 5. dagelijks de werking van de bedrijfsurenteller controleren;
 6. dagelijks de conditie van de waarschuwings-en signaleringssystemen, leidingen, slangen, koelsystemen, lucht-en vloeistofsystemen, e.d. controleren;
 7. eventuele afwijkingen per omgaande schriftelijk aan CvH rapporteren.

14.4 Als het Materieel niet aan het einde van de overeengekomen huurtermijn aan CvH wordt geretourneerd wordt, na constatering hiervan door CvH, aan Wederpartij de mogelijkheid geboden het Materieel alsnog te retourneren. Als Wederpartij het Materieel na het verstrijken van de gestelde termijn niet heeft geretourneerd is hij in verzuim. Naast de huursom is Wederpartij dan in elk geval tevens de Dagwaarde van het niet-geretourneerde Materieel aan CvH verschuldigd, onverminderd het recht van CVH op afgifte.

14.5 Wederpartij dient het Materieel op de overeengekomen datum (en tijdstip) aan CvH te retourneren, in dezelfde staat als waarin zij het Materieel heeft ontvangen bij aanvang van de huurtermijn. Wederpartij dient het Materieel gereinigd en, op dezelfde wijze als hij deze ontvangen heeft, te retourneren. Extra arbeidstijd door niet of onvoldoende reinigen wordt in rekening gebracht.

14.6 Wederpartij is verplicht om alle lasten, belastingen (waaronder precariobelasting) en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het Materieel door hem of derden, te betalen.

14.7 Indien van toepassing dient Wederpartij er op zijn kosten voor zorg te dragen dat hij, tijdig vóór de levering van het Materieel, beschikt over de benodigde vergunningen en goedkeuringen.

14.8 Wederpartij verplicht zich ertoe CvH te allen tijde toegang tot het Materieel te verschaffen, aanspraken van derden op het Materieel af te wijzen en CvH hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CvH, op straffe van verval van een eventuele verzekeringsdekking als omschreven in artikel 19.

14.9 Wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het (correct) gebruiken van (evt. meegeleverde) sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht van derden plaatsen, vastketenen, enz., van het Materieel.

14.10 Wederpartij is verplicht het dagelijks onderhoud aan het Materieel te verrichten. Als de vereiste deskundigheid ontbreekt dient de hulp te worden ingeroepen van CvH en zijn de kosten voor rekening van Wederpartij. Het door Wederpartij zelf verrichten van reparaties aan het Materieel is niet toegestaan. Tenzij anders overeengekomen, is Wederpartij, bij verhuringen van een dermate lange termijn dat onderhoud door CvH aan het Materieel noodzakelijk is, de onderhoudskosten aan CvH verschuldigd. Wederpartij blijft de huurprijs verschuldigd gedurende de periode dat het onderhoud door CvH plaatsvindt.

14.11 Bedienend personeel werkt onder de verantwoordelijkheid van Wederpartij. Wederpartij vrijwaart CvH en het bedienend personeel van iedere aansprakelijkheid.

 

Artikel 15. Schade; verlies

15.1 Schade, veroorzaakt binnen de periode waarin Wederpartij voor het Materieel verantwoordelijk is, dient direct na ontdekking, en uiterlijk binnen 4 uur na het ontstaan daarvan, aan CvH te worden gemeld.

15.2 Bij diefstal/vermissing van het Materieel is Wederpartij verplicht dit binnen 4 uur na ontdekking aan CvH te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Tevens is Wederpartij verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan CvH te overleggen.

15.3 Bij diefstal of (economische) total loss van het Materieel verplicht Wederpartij zich de schade aan CvH te vergoeden tegen de dagwaarde. Als herstel nog mogelijk is, verplicht Wederpartij zich tot vergoeding van de reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan/diefstal van onderdelen en/ of toebehoren van het Materieel. Daarnaast blijft Wederpartij aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door CvH geleden schade (zoals bijv., maar niet uitsluitend: expertisekosten, omzet-en/of winstderving, enz.).

15.4 Voor vermiste zaken, waarvoor door CvH reeds de dagwaarde aan Wederpartij is doorbelast en die later alsnog door Wederpartij wordt gevonden en geretourneerd, is Wederpartij de huurprijs tot de afgiftedatum verschuldigd. Deze brengt CvH in mindering op de aan Wederpartij te retourneren vergoeding van de dagwaarde.

15.5 De door of namens CvH gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie-en/of reinigingskosten aan het Materieel, komt rechtstreeks voor rekening van Wederpartij.

15.6 Wederpartij wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of zij aan schade, verlies, diefstal, het onbruikbaar of waardeloos maken van het Materieel schuld heeft.

 

Artikel 16. Vervoer

16.1 Wederpartij draagt gedurende de gehele huurperiode (ook tijdens transport dat door haar zelf wordt verricht), het risico voor verlies of beschadiging van het Materieel.

16.2 Als op verzoek van Wederpartij bij het laden/lossen, aan –of afkoppelen gebruik wordt gemaakt van diensten van CvH, geschiedt dit voor eigen risico van Wederpartij.

16.3 Tenzijschriftelijk anders overeengekomen, dient Wederpartij, als is overeengekomen dat het Materieel door CvH bij Wederpartij afgeleverd en/of opgehaald zullen worden, behulpzaam te zijn bij het laden/lossen van het Materieel ter overeengekomen locatie. Als Wederpartij niet voorziet in de noodzakelijke hulp bij het laden en/of lossen van de zaken, komen hierdoor ontstane kosten voor rekening van Wederpartij.

 

Artikel 17. Aansprakelijkheid CvH

17.1 Elke aansprakelijkheid van CvH is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van CvH. In ieder geval is de aansprakelijkheid van CvH beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder een door hem afgesloten aansprakelijkheidsverzekering ter zake wordt uitgekeerd.Aansprakelijkheid van CVH voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet-en/of winstderving, vertragingsschade en stilstandsschade, wordt in ieder geval uitdrukkelijk uitgesloten.

17.2 De aansprakelijkheid van CvH kan nimmer het orderbedrag (met een maximum van het bedrag ter hoogte van één termijnfactuur (met een maximum van vier weken)) te boven gaan, tenzij en voor zover op basis van zijn verzekering in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd.

17.3 Wederpartij vrijwaart CvH voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met het Materieel.

17.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.

 

Artikel 18. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

18.1 Het Materieel blijft te allen tijde eigendom van CvH, ongeacht de duur van de Overeenkomst.

18.2 Wederpartij is niet gerechtigd het Materieel te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.

18.3 Wederpartij zal CvH onmiddellijk in schrift op de hoogte stellen indien het Materieel in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) het Materieel. Indien Wederpartij kennis draagt van een mogelijk beslag op het Materieel, dient hij CvH hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal Wederpartij aan CvH op zijn eerste verzoek hiertoe mededelen waar het Materieel zich bevindt.

18.4 Bij beslag op (een deel van) het Materieel, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van Wederpartij, zal Wederpartij de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-) rechten van CvH.

18.5 Indien er goede grond bestaat dat Wederpartij zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is Wederpartij verplicht op het eerste verzoek van CvH terstond genoegzame en in de door CvH gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen door nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang Wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is CvH gerechtigd om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

18.6 CvH mag op elk moment een waarborgsom te verlangen van Wederpartij. Als Wederpartij een waarborgsom niet tijdig voldoet, kan CvH de Overeenkomst beëindigen, onverminderd het recht van CvH op schadevergoeding. De waarborgsom wordt teruggegeven zodra Wederpartij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 19. Verzekering en afkoopregelingen

19.1 Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade (in de meest brede zin) aan en ter zake van het Materieel, ongeacht of hij hieraan schuld heeft. Wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het Materieel, gezien het feit dat hij een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van een derde.

19.2 Wederpartij kan zijn risico’s bovengenoemd risico beperken door, als CvH daarmee instemt, te opteren voor een WA/Casco verzekering. CvH kan deze ook verplicht stellen. De dekking van de verzekering zal in dat geval alleen gelden voor Wederpartij. Met name zijn van de dekking uitgezonderd: schade ten gevolge van brand, diefstal, ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik en/ of nalatigheid en manco/breuk/beschadiging en/of opzet en bewuste roekeloosheid. De dekking zal niet verder reiken dan hetgeen de verzekeraar overeenkomstig de afgesloten polis uitkeert.

Wederpartij dient te allen tijde zelf voor verzekering van de te hijsen en/of te heffen last zorg te dragen. Daarnaast is Wederpartij immer aansprakelijk voor het eigen risico.

19.3 De door CvH bedoelde (casco)verzekering zoals vermeld in het voorgaande artikellid is niet van kracht indien Wederpartij het Materieel gebruikt buiten de huurperiode of nadat Wederpartij het (gebruik van het) Materieel heeft afgemeld. Daarnaast is de verzekering niet van kracht indien Wederpartij het Materieel onderverhuurt, uitleent of op andere wijze aan een derde afstaat, tenzij CvH daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft verleend.

19.4 Indien Wederpartij eeneigen verzekering afsluit voor het Materieel, dan is CvH uitdrukkelijk gerechtigd om van Wederpartij te verlangen dat hij CvH als uitkeringsgerechtigde opneemt, oftewel een dekkingsbevestiging overlegt. Eventuele eigen risico’s komen voor rekening van Wederpartij.

19.5 Wederpartij dient gedurende de looptijd van de Overeenkomst een aansprakelijkheidsverzekering te sluiten en aan te houden met een dekking van minimaal €2.500.000,00 (tweemiljoenvijfhonderdduizend euro) per gebeurtenis ter zake van zaakschade en van minimaal €7.500.000,00 (zevenmiljoenvijfhonderdduizend euro) ter zake van letselschade (dan wel hogere bedragen, als deze voortvloeien uit of op enig moment zullen voortvloeien uit de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen of een daaruit voortvloeiende wet), veroorzaakt door enig handelen of nalaten van Wederpartij.

19.6 Wederpartij is ermee bekend dat zaak-en letselschade, alsmede de daaruit voortvloeiende gevolgschade die door een bestuurder van het gehuurde Materieel wordt geleden, ongeacht de oorzaak, nooit is verzekerd door CvH. Wederpartij dient zelf voor een dergelijke verzekering zorg te dragen.

 

Artikel 20. Schoon(maak)verklaring

20.1 Indien het Materieelals gevolg van of tijdens het gebruik door Wederpartij is blootgesteld aan, of zou kunnen zijn blootgesteld aan, stoffen of omstandigheden die risico’s opleveren voor mens en milieu, dient Wederpartij een schoon(maak)verklaring (of een soortgelijke verklaring waaruit volgt dat het Materieel volledig vrij is van schadelijke stoffen e.d.) van een daartoe bevoegde, onafhankelijke instantie over te leggen. De kosten gemoeid met een dergelijke controle, afgifte van de schoon(maak)verklaring en het (eventueel) schoonmaken van het Materieel zijn voor rekening van Wederpartij. Onder stoffen of omstandigheden die risico’s voor mens en milieu kunnen opleveren vallen bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, asbest en nucleaire straling. CvH bepaalt welke (onafhankelijke) instantie wordt ingeschakeld, welke eisen er gesteld worden aan de uit te voeren controle en of de uitgevoerde controle en afgegeven schoon(maak)verklaring voldoen.

 

 1. C) ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE

VERKOOP, LEVERING EN OVERIGE DIENSTVERLENING

 

Artikel 21. Prijs

21.1 De Overeenkomst wordt aangegaan tegen de prijs zoals in de Overeenkomst is vermeld. De opgegeven c.q. overeengekomen prijs is, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven, exclusief BTW of andere verschuldigde overheidsheffingen en is voorts exclusiefde kosten van emballage, inlading, transport, lossing, eventuele (transport)verzekeringen, montage en/of andere diensten, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Voornoemde (kosten)posten kan CvH, naast de prijs, volledig (afzonderlijk) inrekening brengen.

21.2 Indien de prijs is gebaseerd op uurtarieven, dan zijn deze uurtarieven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gebaseerd op uitvoering daarvan onder normale omstandigheden en gedurende normale werktijden. CvH is gerechtigd extra toeslagen in rekening te brengen ingeval van buitengewone omstandigheden en indien de werkzaamheden buiten de normale werktijden worden uitgevoerd.

21.3 Indien na het aangaan van de Overeenkomst blijkt dat de kosten van CvH gemoeid met het uitvoerenvan de Overeenkomst stijgen ten gevolge van wijzigingen in wet en/of regelgeving (bijvoorbeeld belastingverhogingen of gewijzigde veiligheidsvoorschriften) of anderszins oorzaken waar CvH geen invloed op heeft, kan de prijs door CvH worden verhoogd.

 

Artikel 22. Betaling

22.1 Zodra Wederpartij ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen in verzuim verkeert, is Wederpartij de wettelijke handelsrente over het totale opeisbare bedrag verschuldigd, zonder dat CvH uitdrukkelijk aanspraak behoeft te maken op die rentevergoeding. Wederpartij is, indien betaling niet in euro’s plaatsvindt, tevens verplicht de verliezen die CvH lijdt ten gevolge van een koersdaling van de valuta waarin betaald moet worden ten opzichte van de euro volledig te vergoeden. CvH is tevens gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag in rekening te brengen in verband met een (eventueel) door CvH afgesloten kredietbeperkingsverzekering.

27.2 CvH is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat Wederpartij, al dan niet in geval van deelbetalingen c.q. gespreide betaling, een bankgarantie zal stellen ter zake van hetgeen Wederpartij aan CvH verschuldigd is.

 

Artikel 23. Levering (leveringstijd, plaats, overgang eigendom en risico)

23.1 De levertijd en/of uitvoeringsperiode bedraagt de in de Overeenkomst opgenomen periode. Indien er geen datum of periode is overeengekomen, zal CvH het Materieel leveren resp. de werkzaamheden uitvoeren binnen een naar het oordeel van CvH redelijke termijn. CvH is gerechtigd tot het doen van deelleveranties. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt iedere deelleverantie als zelfstandige leverantie aangemerkt. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens,definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van CvH, een evt. overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

23.2 Als er sprake is van andere omstandigheden dan CvH bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die hij nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamhedenniet in de planning van CvH kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat. Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die CvH nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van CvH kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door CvH worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van CvH kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat. Wederpartij is gehouden alle kosten die CvH maakt als gevolg van een vertraging in de levertijd en/of uitvoeringsperiode te voldoen. Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding.

23.3 Levering van Materieel geschiedt:

-door afgifte van het Materieel aan Wederpartij of degene die het Materieel namens Wederpartij in ontvangst neemt, indien het Materieel door of namens Wederpartij wordt afgehaald;

-door afgifte van het Materieel aan een vervoerder c.q. derde partij, indien het transport door tussenkomst van een vervoerder c.q. derde partij plaatsvindt; door afgifte op een doorWederpartij aangewezen bestemming, indien het transport door CvH wordt verzorgd en dit is overeengekomen. Wederpartij is verplicht ervoor zorg te dragen dat de aangewezen bestemming goed toegankelijk is.

23.4 Het risico met betrekking tot het Materieel gaat over op het moment van levering.

23.5 Indien niets wordt overeengekomen met betrekking tot de plaats van levering van het Materieel, vindt levering van het Materieel plaats in het magazijn of op het (bedrijfs)terrein van CvH of op een door CvH aangewezen locatie.

23.6 Overeengekomen leveringsdata en/of data van uitvoering worden door CvH zoveel mogelijk in acht genomen, maar gelden slechts als indicatieve en nooit als fatale termijnen. CvH is bovendien gerechtigd om -indien noodzakelijk –deze aan tepassen voor zover CvH bij zijn werkzaamheden afhankelijk is van prestaties van derden, zoals transporteurs of overheidsinstanties. Overschrijding van deze data geeft Wederpartij nooit recht op schadevergoeding of het recht enige voor Wederpartij uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting niet na te komen of op te schorten.

23.7 Indien Materieel ten onrechte niet wordt geaccepteerd of niet tijdig wordt afgehaald door Wederpartij, heeft CvH het recht het Materieel voor rekening en risico van Wederpartij op te slaan. De opslagkosten zijn voor rekening van Wederpartij en zijn aanstonds opeisbaar.

 

Artikel 24. Eigendomsvoorbehoud

24.1 Al het door CvH geleverde Materieel blijft haar eigendom tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen CvH in verband met de Overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende overeenkomsten van Wederpartij te vorderen heeft, schade, kosten en rente (al dan niet wegens tekortschieten van Wederpartij) daaronder begrepen.

24.2 Zolang de eigendom van het Materieel niet op Wederpartij is overgegaan, mag Wederpartij het Materieel niet verpanden, in eigendom overdragen of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. Indien beslag wordt gelegd op het Materieel door schuldeisers van Wederpartij, wordt dit geacht een zodanige tekortkoming jegens CvH op te leveren dat CvH gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden. Wederpartij is ertoe gehouden CvH onverwijld kennis te geven van elk beslag dat op het Materieel gelegd wordt.

24.3 Zolang de eigendom van het Materieel niet op Wederpartij is overgegaan, is Wederpartij ertoe gehouden het aan CvH in eigendom toebehorende Materieel te onderhouden als een goed huisvader. Wederpartij is verplicht het Materieel tegen schade, waaronder diefstal, brand-en waterschade te verzekeren.

24.4 Indien Wederpartij in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of de bepalingen uit hoofde van onderhavig artikel tekortschiet of CvH goede gronden heeft te vrezen dat Wederpartij in die verplichtingen tekort zal schieten, is CvH gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen en Wederpartij de marktwaarde van het Materieel (welk bedrag in geen geval hoger is dan de aan Wederpartij in rekening gebrachte inkoopsprijs) te crediteren. Wederpartij is er in die gevallen toe gehouden hetMaterieel op eerste verzoek van CvH aan deze terug te geven.

 

Artikel 25. Garantie

25.1 CvH verstrekt slechts garanties indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

25.3 Indien en voor zover een garantie is overeengekomen, gaat deze garantie nimmer verder dan de garantieverplichting van de toeleverancier van CvH jegens CvH en het verhaal dat deze toeleverancier CvH biedt. CvH zal ter zake daarvan gekweten zijn indien zij haar vordering op die derde overdraagt aan Wederpartij.Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichting van Wederpartij niet op.

Artikel 26. Reclames

26.1 Wederpartij dient het Materieel bij aflevering dan wel ter beschikkingstelling aan Wederpartij te inspecteren en direct waarneembare tekortkomingen uiterlijk zeven dagen na levering resp. ter beschikkingstelling schriftelijk bij CvH in te dienen, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens CvH vervalt.

26.2 Reclames ter zake van overige tekortkomingen dienen, op straffe van verval van iedere aanspraak jegens CvH, schriftelijk te worden ingediend binnen zeven dagen na het blijken daarvan.

26.3 Ieder recht op een overeengekomen garantie vervalt indien:

-door CvH gegeven aanwijzingen, waaronder begrepen aanwijzingen voor opslag, plaatsing, testen, installatie, controle, onderhoud en/of gebruik niet zijn opgevolgd;

-het Materieel onoordeelkundig is gebruikt of niet in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming;

-Wederpartij, of niet door CvH ingeschakelde derden, zonder toestemming van CvH (binnen de garantieperiode) werkzaamheden hebben verricht aan het Materieel;

-het Materieel is aangetast als gevolg van buitenaf komende oorzaken, zoals (regen)water, verhitting, brand etc.;

-Wederpartij een uit de Overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens CvH niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.

26.4 Indien CvH een klacht gegrond acht, dan heeft CvH de keuze het Materieel binnen redelijke termijn te herstellen of te vervangen, de waarde van het Materieel te crediterenof op een andere passende wijze aan de klacht tegemoet te komen.

 

Artikel 27. Aansprakelijkheid

27.1 Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming van de zijde van CvH in de nakoming van de Overeenkomst, zal CvH in de gelegenheid worden gesteld die tekortkoming te herstellen. De herstelplicht is beperkt tot het, naar keuze van CvH, binnen redelijke termijn herstellen of vervangen van het Materieel of het crediteren van de waarde van het Materieel.

27.2 De aansprakelijkheid van CvH in verband met eventuele tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot de in het vorige artikel omschreven verplichting tot herstel.

27.3 CvH is nimmer aansprakelijk voor schade, behoudens indien en in zoverre de geleden schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van CvH zelf of van de met CvH te vereenzelvigen leidinggevende functionarissen. Behoudens opzet van CvH zelf is aansprakelijkheid van CvH voor vertragingsschade, voor opzichtschade en schade aan (te hijsen c.q. gehesen) lading en/of last en voor bedrijfs-, gevolg-of indirecte schade echter steeds uitgesloten.

27.4 In alle gevallen waarin CvH ondanks het bepaalde in dit artikel gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan het bedrag dat aan CvH of aan een derde wordt uitgekeerd onder de betrokken verzekeringsovereenkomst. De schadevergoedingsplicht van CvH is bovendien, onverminderd de overige bepalingen van onderhavig artikel, gemaximeerd tot de prijs zoals in de Overeenkomst is vermeld, hetzij, indien voornoemd bedrag dit bedrag overstijgt, maximaal €2.500,00.

27.5 Iedere vordering jegens CvH, behalve die welke door CvH uitdrukkelijk schriftelijk is erkend, vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van die vordering.

27.6 Aansprakelijkheid beperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met de geleverde zaken of diensten door leveranciers of hulppersonen van CvH aan CvH kunnen worden tegengeworpen, zullen door CvH ook aan Wederpartij kunnen worden tegengeworpen.

27.7 Wederpartij zal CvH en haar werknemers vrijwaren van iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst doorCvH, in zoverre die aanspraken méér of anders zijn dan die welke Wederpartij toekomen jegens CvH.

 

Artikel 28. Derdenbedingen

28.1 Alle aansprakelijkheid beperkende, aansprakelijkheid uitsluitende of aansprakelijkheid vaststellende voorwaarden, welke in verband met de geleverde zaken of diensten door leveranciers, hulppersonen of andere derden aan CvH kunnen worden tegengeworpen, kunnen door CvH ook aan Wederpartij worden tegengeworpen.

28.2 Het is CvH te allen tijde toegestaan het Materieel (waaronder meer specifiek de levering van diensten) te leveren door inschakeling van derden of door deze bij derden te betrekken, hetzij geheel, hetzij in gedeelten. Indien deze derden zouden worden aangesproken met betrekking tot het Materieel (waaronder de levering van Diensten) waartoe zij door CvH zijn ingezet, kunnen deze derden zich op alle in onderhavige AV opgenomen bepalingen beroepen, waaronder specifiek de bepalingen die zien op de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid. Voorts kunnen deze derden alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen inroepen als waren zij zelf partij bij de Overeenkomst.